مینا کاری

نمایش یک نتیجه

بشقاب مینا ۲۵ سانتی

60,000 تومان

بشقاب مینا ۲۵ سانتی

صنایع دستی اصفهان

سوغات اصفهان

 

جام مینا کاری

150,000 تومان400,000 تومان

بیست سانت: ۱۵۰هزار تومان
بیست و پنج: سانت ۲۰۰هزار تومان
سی سانت: ۲۶۰هزار تومان
سی و پنج سانت: ۴۰۰هزار تومان

ظرف ۳۵ سانتی مینا

130,000 تومان

ظرف 35 سانتی مینا

صنایع دستی اصفهان

سوغات اصفهان

X